Communicatieprotocol

Doel

  1. Een overzicht geven van de beschikbare communicatiemiddelen en hun functie.
  2. Helderheid verschaffen in de wijze van communiceren door alle betrokkenen van school.
  3. Tijdige en heldere communicatie tussen school en ouders bevorderen.

Communicatiemiddelen

Type Omschrijving
Face to face   Over algemene zaken kan tussen 08.30 uur
en 08.45 uur met de leerkracht overlegd
worden.Ook bijvoorbeeld rapport-gesprekken en zorggesprekken worden face to face gevoerd. Hiervoor nodigt de leerkracht de ouders gericht uit.  
 Telefonisch  Ziekte of andere absentie op korte termijn moet telefonisch doorgegeven worden. Daarnaast wordt er telefonisch contact opgenomen om informatie over een kind te delen (bijvoorbeeld bij calamiteiten) of om uit te nodigen voor een gesprek. Het privénummer van leerkrachten wordt alleen gebruikt als dit hoogstnoodzakelijk is.
 Parro De meeste communicatie tussen school en ouders verloopt via Parro. Ook voor het plannen van gesprekken (bijvoorbeeld 10-minutengesprekken) en het vragen van begeleiding bij excursies wordt deze app gebruikt. 
 E-mail  De nieuwsbrief en andere informatiebrieven worden via e-mail gedeeld.
 ParnasSys  Ouders van de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 krijgen inzage in tussentijdse rapportgemiddelden en toetsresultaten van CITO door middel van het ouderportaal ParnasSys.
 Nieuwsbrief  Eens per 3 á 4 weken ontvangen alle ouders en andere betrokkenen een nieuwsbrief met schoolbrede informatie.
 Website  Op de website worden algemene zaken over de school gemeld, zoals de grondslag, het privacy-beleid, het schoolplan en de schoolgids. De website wordt niet als nieuwskanaal ingezet.
 Schoolgids   Aan het begin van ieder schooljaar komt een nieuwe schoolgids uit, waarin alle relevante informatie over het komende schooljaar wordt gedeeld.

In het onderstaande schema proberen we overzichtelijk weer te geven waar u als ouders de verschillende communicatiemiddelen voor kunt gebruiken:

   Telefonisch Parro E-mail Gesprek Kort gesprek
Absentiemelding   x        x
 Wijziging gegevens      x    
 Formele info over uw kind    x
(kleine zaken)
 x
(kleine zaken)
 x
(kleine zaken)
 
 Informele info over uw kind    x      
 Feedback op proces, inhoud of gedrag        x  
 Conflicten/ruzies  x      x  
 Gespreksplanning    x  x    x

Contactgegevens:
Mattanjaschool
Oude Harderwijkerweg 50
8085 PH DOORNSPIJK
T. 0525-682231
E. info@mattanja.nl

De school is telefonisch bereikbaar op de volgende tijden:
Maandag 08.00 uur – 16.30 uur (tussen 08.15 en 08.30 uur zijn wij i.v.m. de weekopening even niet bereikbaar)
Dinsdag 08.00 uur – 16.30 uur
Woensdag 08.00 uur – 14.00 uur
Donderdag 08.00 uur – 16.30 uur
Vrijdag 08.00 uur – 16.30 uur

Escalatieladders

Doel

Het doel van de escalatieladders is:
1. Een heldere communicatielijn
2. Een probleem vroegtijdig onderkennen

Escalatieladders

In de onderstaande stroomdiagrammen kunt u zien via welke route u met uw vragen terecht kunt bij verschillende personen. Als er vragen zijn over het algemeen beleid, dan kunt u rechtstreeks bij de teamleider of de bovenschools directeur terecht. De basisregel is dat u in het geval u iets bespreekbaar wilt maken m.b.t. het klassenbeleid of de leerlingzorg van uw kind u dit aangeeft bij de desbetreffende leerkracht. Daarna zijn de volgende escalatieladders van toepassing:

Ouder/verzorger vindt geen gehoor als het gaat om vragen over het klassenbeleid

Ouder/verzorger vindt geen gehoor als het gaat om vragen over leerlingzorg